NAZIV PROJEKTA: „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 257.472.888,75 HRK
EU UDIO U SUFINANCIRANJU PROJEKTA: 147.681.299,53 HRK
TRAJANJE PROJEKTA: 01.05.2019 – 31.03.2023

O PROJEKTU


1.Koje radove obuhvaća projekt „Aglomeracije Bjelovar“ ?

Projekt “Aglomeracije Bjelovar“ obuhvaća četiri vrste radova:

A) Dogradnja sustava javne odvodnje – 15.790,92 m

B) Rekonstrukcija javnog sustava odvodnje – 2.595,18 m

C) Dogradnja javnog sustava vodoopskrbe – 14.281,00 m

D) Rekonstrukcija javnog sustava vodoopskrbe – 6.204,00 m

2. Koji je cilj projekta „ Aglomeracije Bjelovar“ ?

Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području grada Bjelovara i Općine Rovišće.

Zahvati kod prikupljanja i obrade otpadnih voda uključuju proširenje te unaprjeđivanje postojećeg sustava odvodnje te rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Dogradnjom 15.326 m kanala odvodnje (gravitacijskih cjevovoda), 464 m tlačnih cjevovoda, 10 crpnih stanica, te rekonstrukcijom 2.595 m postojećih kanala odvodnje (gravitacijskih cjevovoda), rekonstrukcijom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bjelovar i izgradnjom ispusta postići će se:

 • Povećanje priključenosti stanovništva na odvodnju i pročišćavanje za 2.303 stanovnika
 • Poboljšati protoke i hidraulički kapacitet sustava odvodnje otpadnih voda
 • Povećanje pokrivenosti sustavom odvodnje i pročišćavanja
 • Uskladiti stupanj pročišćavanja otpadnih voda sa zahtjevima Direktive 91/271/EEZ (III. stupanj uz zbrinjavanje viška mulja)

Zahvati u vodoopskrbi uključuju rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodoopskrbne mreže. Izgradnjom 14.281 m novih cjevovoda i pratećih objekata te rekonstrukcijom 6.204 m cjevovoda postići će se:

 • Povećanje priključenosti na vodoopskrbni sustav Rovišće za 778 priključenih stanovnika.
 • Smanjivanje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava Bjelovar za 3%.

3. Kako je definirana trasa izgradnje i u kojim dijelovima ulica se gradi kolektor odvodnje ?

Izradi tehničkog rješenja se pristupilo na način da se prije sveg analizirala mogućnost priključenja naselja, odnosno dijela naselja, na području sve 3 preliminarne aglomeracije i šire, na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Za jedan dio naselja ili dijelova naselja, za koji su, zbog konfiguracije terena, uvjeti priključenja na postojeći sustav nepovoljni (vrlo dugi transportni kanali ili tlačni cjevovodi), predviđeni su zasebni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. Prije analize isplativosti, odnosno ekonomske učinkovitosti odvodnje otpadnih voda, postavljeno je rješenje odvodnje otpadnih voda za šire područje.

Područje obuhvata sustava odvodnje otpadnih voda definirano je primjenom sljedećih tehničko – ekonomskih kriterija:

 • investicijski troškovi za sustav odvodnje otpadnih voda u pojedinom naselju ili dijelu naselja nisu veći od 15.200 kn (2.000 €) po priključenom stanovniku,
 • maksimalna udaljenost između priključaka u pojedinom naselju ili dijelu naselja je 35 m,
 • pogonski troškovi odvodnje otpadnih voda u pojedinom naselju ili dijelu naselja nisu veći od 115 kn (15 €) po priključenom stanovniku.

Obuhvat odvodnje je u iterativnom postupku analize sveden na područje s većom gustoćom stanovništva, kako bi se zadovoljili prije navedeni tehničko-ekonomski kriteriji. Područja za koja se navedeni kriteriji nisu mogli postići su isključena iz obuhvata odvodnje.

Svi dijelovi koji nisu ušli u prvu fazu izgradnje rješavat će se u narednim fazama sufinanciranja iz fondova koji imaju manje kriterije za izradu studije isplativosti izgradnje a samim time i manji omjer sufinanciranja !

j

KARTA IZGRADNJE:  Karta odvodnje aglomeracije Bjelovar

j

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE U SKLOPU PROJEKTA


4. Da li građani priključak na sustav javne odvodnje ili vodoopskrbe trebaju platiti ?

 Izvođenje svih priključaka na  sustav javne odvodnje  otpadnih voda kao i sustav javne vodoopskrbe, na predmetnim cjelinama, je u potpunosti sufinancirano putem projekta „Aglomeracija Bjelovar“. Priključci se izvode bez plaćanja novčane naknade i potpuno su besplatni za vlasnika odnosno zakonitog posjednika ako se priključuje u fazi izgradnje sustava javne odvodnje i vodoopskrbe.

5. Koje troškove uključuje izvođenje priključka na sustav javne odvodnje ili vodoopskrbe?

 Izvođenje priključka na sustav javne odvodnje uključuje: troškove radova na izvedbi priključka – građevinski i montažni radovi, uključujući sabirno okno te troškove sanacije prometnice. Troškove radova na internom dijelu instalacije snosi vlasnik odnosno zakoniti posjednik.

Izvođenje  priključka na sustav javne vodoopskrbe uključuje troškove građevinskih i montažnih radova s potrebnim materijalom od spoja na ulični vodoopskrbni cjevovod zaključno s vodomjernim oknom koje sadrži ugrađeni vodomjer a postavlja se na parcelu korisnika. Troškove radova na internom dijelu instalacije od vodomjernog okna prema nekretnini koja se priključuje snosi vlasnik odnosno zakoniti posjednik nekretnine. 

6. Mogu li građani nakon završetka radova i uređenja prometnica u sklopu projekta „Aglomeracije Bjelovar“ prijaviti na priključenje svoje građevina na sustav javne odvodnje ili vodoopskrbe?

 Po završetku radova i uređenja prometnica u sklopu projekta „Aglomeracije Bjelovar“ neće biti dozvoljeni ponovni zahvati na rekonstruiranoj prometnici najmanje 3 godine računajući od dana asfaltiranja.

Nakon završetka projekta „Aglomeracije Bjelovar“ priključci neće više biti besplatni nego će se naplaćivati.

7. Kako se prijaviti za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu u sklopu projekta „Aglomeracije Bjelovar“?

Prijava za pokretanje postupka priključenja započinje predajom dokumentacije. Dokumentaciju je moguće predati osobno u upravnoj zgradi Vodnih usluga d.o.o., Ulica Ferde Livadića 14a, Bjelovar ili  na e-mail:  monika.svec@vodneusluge-bj.hr ili poštom na adresu: Vodne usluge d.o.o., Ulica Ferde Livadića 14, 43 000 Bjelovar. Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon 043/622-127.

Obzirom na situaciju sa širenjem bolesti COVID 19 molimo zainteresirane da ukoliko je moguće dokumentaciju prioritetno dostave elektroničkim putem na navedeni e-mail ili poštom. U slučaju osobnog dolaska, po ulasku u zgradu, obavezno je javljanje portiru te pridržavanje  epidemioloških mjera.

Dokumentacija koja se predaje:

 1. popunjena i potpisana „Suglasnost“ kojom budući korisnik dozvoljava ugradnju kontrolnog okna ili vodovodne šahte na parceli u svom vlasništvu
 2. Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta priključenja zasebno odvodnja ili vodovod sa prilozima navedenim na zahtjevu

Molimo sve da nam što prije dostave popunjeni i potpisani OBRAZAC SUGLASNOSTI kako bismo što prije započeli pripremu za izgradnju priključaka.

Posebni uvjeti priključenja za koje treba prikupiti dodatnu dokumentaciju stignu se ishoditi cijelo vrijeme trajanja izgradnje.

j


jZahtjev za priključak:

j

Zahtjev za priključenje na odvodnju-aglomeracija BjelovarPreuzmi

Zahtjev za priključenje na vodoopskrbu-aglomeracija BjelovarPreuzmi


j

8. Što je potrebno priložiti zahtjevu za pokretanje postupka priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu u sklopu projekta „Aglomeracije Bjelovar“?

 • Popunjen zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta priključenja
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Kopiju katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)
 • Odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (pravomoćna građevinska dozvola, pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, pravomoćno rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje ureda za katastar da je objekt izgrađen prije 15.02.1968. godine ili drugi odgovarajući akt) – u preslici

9. Ako vlasnik/zakoniti posjednik istovremeno podnosi zahtjev za javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu koliko primjeraka mora priložiti?

Ukoliko vlasnik/zakoniti posjednik istovremeno podnosi zahtjev za priključenje na javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu dovoljno je priložiti gore navedenu originalnu dokumentaciju u jednom primjerku ali je potrebno ispuniti dva zasebna zahtjeva za uvjete priključenja.

10. Kada će se steći uvjeti za korištenje i obračun vodne usluge javne odvodnje i vodoopskrbe ?

 Po završetku svih radova u sklopu projekta „Aglomeracija Bjelovar“ i svih ispitivanja te nakon ishođenja Uporabne dozvole steći će se uvjeti za korištenje i obračun vodne usluge javne odvodnje o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti temeljem čl. 55. Zakon o vodnim uslugama.

11. Što ako vlasnici/zakoniti posjednici ne priključe svoju građevinu na komunalne vodne građevine?

Ukoliko vlasnici odnosno zakoniti posjednici ne priključe svoju građevinu na komunalne vodne građevine, u skladu s člankom 55. Zakona o vodnim uslugama, čine prekršaj po članku 83. Zakona o vodnim uslugama, za koji je propisana novčana kazna za fizičke osobe u iznosu od 2.000,00 – 10.0000,00 kn, za pravne osobe u iznosu od 20.000,00 – 100.000,00 kn te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 – 10.000,00 kn. Obveza priključenja unatoč plaćanju novčane kazne i dalje ostaje.