O projektu „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“

Projektom „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR“ predviđena je izgradnja ukupno 15.326 m novih kanala odvodnje otpadnih voda. Svi planirani kanali se spajaju na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Bjelovara. Zbog nepovoljne konfiguracije terena na planiranim kanalima predviđeno je 10 crpnih stanica i 464 m tlačnih cjevovoda. Ukupna duljina postojećih kanala za koje je snimanjem dokazano da ih je potrebno rekonstruirati, a bit će rekonstruirani do 2023. god., iznosi 2.595 m. Projektom će se provesti i nadogradnja i rekonstrukcija UPOV-a za aglomeraciju Bjelovar kapaciteta 47.000 ES uz izgradnju pratećih građevina i nadzorno upravljačkih sustava.

Kako bi smanjile gubitke u vodoopskrbnom sustavu, Vodne usluge d.o.o. su u vlastitom aranžmanu rekonstruirale jedan dio vodoopskrbne mreže. U sklopu provedbe projekta bit će rekonstruirano dodatnih 6.204 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Bjelovaru.

Danas, postojeći vodoopskrbni sustav pokriva sva naselja na području Grada Bjelovara dok je za područje općine Rovišće, predviđena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Gornje Rovišće, Kakinac, Domankuš, Žabjak i Rovišće ukupna dužine 14,281 m. Provedbom projekta ostvarit će se potpuna izgrađenost vodoopskrbnog sustava na području općine Rovišće ćime će stanovnicima biti omogućeno priključenje.

Predviđeno je, da će priključenost stanovništva na sustav vodoopskrbe na širem promatranom području (Bjelovar, Gudovac, Rovišće) iz postojećih 62% zbog projektne investicije i zbog priključivanja na postojeću mrežu, do 2023. godine porasti na 72%.

Struktura sustava upravljanja i kontrole

 • Koordinacijsko tijelo / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Tijelo za ovjeravanje / Ministarstvo financija
 • Tijelo za reviziju / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • Neovisno revizijsko tijelo / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • Upravljačko tijelo / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Posredničko tijelo razine 1 / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
 • Posredničko tijelo razine 2 / Hrvatske vode
 • Korisnik projekta i Naručitelja / Vodne usluge d.o.o.

Ciljevi projekta

 1. VODOOPSKRBA

S izgradnjom 14.281 m novih cjevovoda i pratećih objekata te rekonstrukcijom 6.204 m cjevovoda na području aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće omogućit će se:

 • smanjenje gubitaka vodoopskrbnog sustava na području Bjelovara s postojećih 38% na 35%
  nakon provedbe projekta u 2023. godini (smanjenje za 3%)
 1. ODVODNJA

S nadogradnjom i rekonstrukcijom UPOV Bjelovar s dispozicijom mulja i ispustom (3.554 m), te 15.790 m novog sustava odvodnje, i rekonstrukcijom 2.595 m sustava odvodnje na području preliminarnih aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće omogućit će se:

 • da se na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u konačnoj aglomeraciji Bjelovar, u 2023. godini priključi 2.303 stanovnika: na postojeću mrežu nisu predviđena nova priključenja, a zbog planirane projektne investicije priključit će se 303 stanovnika. (postojeća priključenost 66%; priključenost u 2023. godini 72%)
 • svim potrošačima u konačnoj aglomeraciji Bjelovar prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda ili preko sustava odvodnje ili putem POS. (postojeća pokrivenost s uslugama prikupljanja 77%; pokrivenost s uslugama prikupljanja u 2023. godini 100%)
 • poboljšani protoci i hidraulički kapacitet sustava odvodnje otpadnih voda
 • usklađenje stupanja pročišćavanja otpadnih voda sa zahtjevima Direktive 91/271/EEZ (III. stupanj uz zbrinjavanje viška mulja)

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prema izrađenoj analizi postojećeg stanja i potreba te prema potrebama po izgradnji infrastrukture promatranog područja projekt obuhvaća sljedeće komponente:

 • Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
 • Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje
 • Nabava opreme za redovito održavanje sustava odvodnje
 • Projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija i probni rad UPOV-a, kapaciteta 47.000 i s III. stupnjem pročišćavanja te dispozicije mulja